Yönetmelik Adı
1 Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik
2 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği
3 Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
4 Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
5 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6 Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7 Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
8 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
9 Devlet Memurlarının Yer Değiştirmek Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
10 Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
11 Doçentlik Yönetmeliği
12 Elektronik Tebligat Yönetmeliği
13 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
14 Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
16 Kadro İhdası Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
17 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
18 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
19 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik
20 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi,çekilme Bildirimlerinin Şekli,içeriği,tutulacak Defterlerin Şekli,ihtiva Edeceği Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
21 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
22 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
23 Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
24 Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
25 Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
26 Mali Hizmetler Uzmalığı Yönetmeliği
27 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
28 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
29 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
30 Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği
31 Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
32 Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
33 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
34 Özürlülük Ölçütü,sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
35 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
36 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
37 Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik
38 Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
39 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hk. 24 / 05 / 1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanun?un Uygulama Esas. İlgili Yönetmelik
40 Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik
41 Terörle Mücadele Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik
42 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
43 Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
44 Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
45 Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirilmelerde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
46 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
47 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ile Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
48 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği
49 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
50 Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
51 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
52 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik
ok