• Disiplinlerarası Yaklaşım: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kendine özgü eğitim altyapısı, yöntemleri ve içeriği ele alarak akademik faaliyetlerini planlar ve geliştirir. Bireylerin sadece kendi alanlarıyla sınırlı kalmayıp, ilgili diğer alanları da takip ederek yeni bilgi üretmesi, bilgiyi koruması, sürdürüp geliştirmesi esastır.
  • Yaşam Boyu Öğrenme: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, öğrenmenin sadece eğitim hayatıyla sınırlı kalmadığını öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına empoze ederek, sürekli değişim ve gelişim ruhunun hem ulusal hem de evrensel boyutta sürdürülebilirlik kazanması için çabalar.
  • Hoşgörü, Saygı ve Liyakat: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, kurumsal çerçevesindeki tüm paydaşlar için saygılı ve hoşgörülüdür. Üniversitemiz bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere karşı inanır, saygı gösterir ve bir hoşgörü ortamı oluşturur. Değerlendirme ve işe alım süreçlerinde yetkinlikler ve nesnel standartlar daima gözetilir.
  • Yenilikçilik ve Liderlik: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, eğitim, araştırma, bilim, teknoloji ve yönetim alanlarında yeni yöntem ve yaklaşımları takip eder ve kendi değerleri çerçevesinde özümseyip uygular. Üniversitemiz, toplumumuzun gereksinimleri doğrultusunda özgün program, sistem ve yapılanmaları geliştirir ve eğitim bağlamlarında liderliği hedefler.
  • Toplumsal Sorumluluk: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, en temel görevinin topluma hizmet olduğunu planladığı her faaliyette ortaya koyar. Toplumumuza fayda sağlayan, onu geliştiren ve dönüştüren etkinlikler için sürekli bir çaba içerisindedir.
  • Katılımcılık ve İşbirliği: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bireysel nitelikleri koruyarak çalışanlarının ve öğrencilerinin her kademede planlama ve yönetme süreçlerine katılmasını sağlar. Üniversitemiz tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerini alarak işbirliği ve güven ortamı oluşturur
ok