1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu keyboard_arrow_right
 2. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ keyboard_arrow_right
 3. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ keyboard_arrow_right
 4. Aydınlatma Metni keyboard_arrow_right

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Aydınlatma Metni

  a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ̆ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.

  b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme salonu, otopark ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

  Üniversite’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Üniversite tarafından yürütülen iş faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacıyla öğrenci ve tedarikçilerin ticari/kişisel verileri tutulmaktadır.

  Üniversitemiz tarafından öğrencilere veya tedarikçilere ait kişisel veriler; Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetlerin sağlanması, sözleşmelerin ifası, tanıtımı ve destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin, anket ve memnuniyet araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim yapılması, Üniversitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, iş süreçlerinin işleyebilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kamera verileri, öğrenci verileri, tedarikçi verileri kapsamında kaydedilen kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

  Sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve iş faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla kişisel veriler elektronik ortamda otomatik sistemler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  KVKKnın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  a)Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların ddüzeltilmesini isteme,

  e)KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahiptir.

  Bu çerçevede Üniversitemize başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde kimlik ve adres bilgilerini de ekleyerek;

  • Küçükkızılhisar Mahallesi, 104001. Cd., 27260 Şahinbey/GAZİANTEP adresimize bizzat yazılı ve ıslak imzalı olarak teslim etmek suretiyle veya Noter aracılığı ile göndermek suretiyle,
  • gibtu@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalamak suretiyle yapabilirsiniz.

  Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ̆" ile ulaşabilirsiniz.

 5. Başvuru Formu keyboard_arrow_right
 6. Çalışan Aydınlatma Metni keyboard_arrow_right
 7. Çalışan Adayı Aydınlatma Metni keyboard_arrow_right
 8. Kamera Kayıt Sistemi Aydınlatma Metni keyboard_arrow_right
 9. Öğrenci Aydınlatma Metni keyboard_arrow_right
 10. Tedarikçi Aydınlatma Metni keyboard_arrow_right
 11. Ziyaretçi Aydınlatma Metni keyboard_arrow_right


ok